Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 231 din 16.12.2015

1208
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 C: DJ 186 Bogdan Vodă – Ieud

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. nr. 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, tronsonul de drum județean „DJ 186 C: DJ 186 Bogdan Vodă - Ieud”, prin elementele:
  • tronsonul de la km 0 – km 0+175, S = 2.047 mp – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  • tronsonul de la km 0+175 – km 3+102, S = 33.618 mp – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre,
lungime totală de 3,102 km și suprafața totală de 35.665 mp., conform planurilor de amplasament și delimitare ce fac parte integrantă din prezenta.

          Art.2. Imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la Art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează, pentru
SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 231