Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 225 din 31.10.2017

921
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alegerea vicepreședintelui Consiliului județean Maramureș

          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 180/ 2017 privind încetarea mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean şi Procesul - verbal al Comisiei de validare;
          Văzând rezultatul votului secret și prevederile art. 10, alin. (2), (3), (4), (5) și (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Maramureș;
          În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) precum și ale art. 101, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Domnul MOLDOVAN GEORGE DUMITRU se alege ca vicepreședinte al Consiliului județean Maramureș.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureş;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Domnului MOLDOVAN GEORGE DUMITRU.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 4 „aţineri” şi 7 „împotrivă” în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 225