Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 224 din 25.10.2018

436
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Asociația Heidenroslein Baia Mare, în vederea realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Uniri – mărturii şi fapte ale maramureşenilor”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Direcţiei juridice şi administraţie publică, Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând propunerea Asociației Heidenroslein Baia Mare privind realizarea în comun a acţiunii Centenarul Marii Unirii – mărturii şi fapte ale maramureşenilor;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 4, alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Consiliul Judeţean Maramureş şi Asociaia Heidenroslein Baia Mare, în vederea realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Unirii – mărturii şi fapte ale maramureşenilor”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Asociației Heidenroslein Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 224