Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 223 din 25.10.2018

486
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Fundația Arte+, în vederea realizării în comun a proiectului „Festivalul Arte+” în cadrul Galei premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Direcţiei juridice şi administraţie publică şi a Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând solicitarea Fundaţiei Arte+ înregistrată sub nr. 8521/2018 privind realizarea în comun a Festivalului Arte+ în cadrul Galei premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 4, alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Maramureş şi Fundaţia Arte+, în vederea realizării în comun a proiectului „Festivalul Arte+”, în cadrul Galei premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Fundaţiei Arte+.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 223