Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 222 din 25.10.2018

463
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare nota de fundamentare nr. 3763 din 05.10.2018 din partea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Nota de fundamentare nr. 313/19.10.2018 din partea Serviciului de relații publice și promovarea județului din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului județean Maramureș, a Notei de fundamentare nr.4208/23.10.2018 din partea Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Maramureș, prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea investițiilor;
          În baza indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Proiect tehnic extindere pe verticală tronson sudic și reparații capitale șarpantă și schimbare învelitoare tronson nordic corp clădire C1, din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72”, aprobați prin hotărârea Consiliului județean Maramureș nr.218/18.10.2018;
          În temeiul prevederilor art.46, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. (1) este prezentată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
  • Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 222