Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 221 din 27.10.2016

1060
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Sărbătorirea Zilei Naționale a României, la solicitarea Ambasadei României în Regatul Spaniei, manifestare ce va fi organizată la Madrid în perioada 1 – 2 decembrie 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Biroului de Relaţii Externe, Adresa nr. 2860/4.10.2016 a Ambasadei României în Regatul Spaniei prin care se solicită sprijinul pentru organizarea Zilei Naționale a României la Madrid în perioada 1-2 decembrie 2016 şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă participarea judeţului Maramureş la Sărbătorirea Zilei Naționale a României, la solicitarea Ambasadei României în Regatul Spaniei, manifestare ce va fi organizată la Madrid în perioada 1 – 2 decembrie 2016.
          Art.2. Cheltuielile necesare organizării şi participării judeţului Maramureş estimate la 30,5 mii lei, reprezentând cheltuieli de transport, cazare, diurna şi alte cheltuieli se vor suporta din sumele prevăzute la capitolul 51.02.20, „Autorităţi publice”, articolul 20.30.30.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Biroului Relaţii Externe.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 221