Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 218 din 27.10.2016

1090
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului „Alături de tine pentru pasul următor” pentru elevii din judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul directorului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural şi ale Comisiei pentru buget - finanţe;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Alături de tine pentru următorul pas” pentru elevii din judeţul Maramureş care va fi depus pentru finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10i „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”, Obiective Specifice OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apeluri de proiecte numărul 4, Programul „Şcoala pentru toţi”, având un buget total de 9.318.205,05 lei din care, contribuţia proprie beneficiar şi parteneri 186.364,10 lei (2%). Contribuţia Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă la derularea proiectului este de 133.528,07 lei, care va fi decontată/rambursată în procent de 98%.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte doamna Covaci Nicoleta Elena, director Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare, care este mandatată să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect şi semnarea contractului de finanţare.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare Regională;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 218