Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 218 din 04.10.2017

815
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş precum şi Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu;
          Luând în considerare nota de fundamentare a Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean Maramureş, cu nr. 2499/29.09.2017 din care rezultă oportunitatea şi necesitatea investiţiei;
          În temeiul prevederilor a art.46 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. 1 este prezentată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 4 octombrie 2017. Au fost prezenţi 22 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 4 octombrie 2017
Nr. 218