Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 216 din 26.09.2019

277
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 35
          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de Specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 10928/2019;
  • Documentația cadastrală de dezmembrare vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 14312/23.08.2019;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
          În conformitate cu prevederile art.287, lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          În temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însușește documentația cadastrală de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al judeţului Maramureș, situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Dragoș Vodă nr. 35, având nr. cadastral 63443, teren în suprafață totală de 9110 mp., în două loturi: lotul 1 - nr. cadastral 63643 teren în suprafață de 8212 mp. și construcţii C1 (Sp+P+1E), C2 (P), C3 (P), C4(P), C5 (P), lotul 2 - nr. cadastral 63644, teren în suprafață de 898 mp. și construcții C1 (P), C2(P), documentație vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr.14312/23.08.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului menționat la art. 1 în vederea implementării pe lotul 2 – nr. cadastral 63644 teren în suprafață de 898 mp. și construcţii C1 (P), C2 (P), a proiectului „Servicii sociale integrate în Municipiul Sighetu Marmației” de către D.G.A.S.P.C. Maramureș în parteneriat cu U.A.T. Sighetu Marmaţiei.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Maramureș şi anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș nr. 2453/638/2005.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – judeţul Maramureș;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;
  • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.
 
PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 216
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.