Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 216 din 26.09.2018

563
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei la Hotărârea nr. 59/ 2018 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului, Adresa nr. 8696/2018 a Primarului comunei Strâmtura, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018, nr. 45/ 2018 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018 pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale şi nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), lit. h) art. 12, alin. (2), (3) şi (4) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea punctului 18 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 59/2018 în sensul înlocuirii la coloana „Perioada organizare” a datei de 6 - 7 octombrie 2018 cu data de 21 octombrie 2018.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice şi Promovarea Judeţului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 216