Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 215 din 27.10.2016

1222
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al R.A. „Aeroportului Internaţional” Baia Mare şi extrasul din Normele EASA- European Aviation Safety Agency din care rezultă cerinţele obligatori pentru modelarea organizaţională a aeroportului, pentru a putea fi certificat ca aerodrom european de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi a ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organigrama pentru R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă statul de funcţii pentru R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economică şi Patrimoniu;
  • R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 215