Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 215 din 26.09.2019

295
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din sistemul de protecție a copilului Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Adresa nr.10918/2019 prin care Asociația Întreprinzătorilor Maramureș propune încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din sistemul de protecție a copilului Maramureș;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport, Comisiei pentru sănătatea, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          Ținând cont de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat, între Judeţul Maramureş, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureş, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș şi Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureş în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din sistemul de protecție a copilului Maramureș, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se împuterniceşte Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Maramureş, să semneze documentele necesare implementării Acordului privind incluziunea pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului Maramureş, menționat la art.1.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Maramureş;
  • Asociaţiei Întreprinzătorilor Maramureş;
  • Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 215
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.