Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 214 din 26.09.2019

319
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO 2018
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării la Programul naţional de înnoire a parcului auto

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiții;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice si Patrimoniu;
  • Solicitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pentru aprobarea participării la Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional 2017 – 2019;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea la Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional 2017 – 2019 şi predarea unui autovehicul casat pentru obţinerea de cupoane valorice, cu următoarele date de identificare:
          - Autoturism DACIA 1305, tipul SFSB 16D/E3-F, nr. de identificare UU1D161176A487205, cu 2 locuri, capacitate cilindrică 1870 cmc., fabricat în anul 2005, având nr. de înmatriculare MM54SJM, aparținând Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.2. Cupoanele valorice vor fi utilizate în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pentru pacul auto al Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.3. Diferența de valoare necesară pentru acoperirea integrală a valorii de achiziţionare a autovehicului nou se va asigura din bugetul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Nr. 214
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.