Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 212 din 26.09.2018

647
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea unui sector de drum județean aparținând domeniului public al județului Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentația cadastrală, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
 • art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică imobilul „Drum județean DJ 185 sector Valea Vișeului, km 49+996, pod râul Vișeu – Crăciunești, km 71+986, intersecție cu DN 18”, aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin HG 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elementele:
 • tronson 1, km 49+996 - 50+510, S = 3344 mp;
 • tronson 2, km 50+527 - 52+881, S = 14597 mp;
 • tronson 3, km 52+881 - 55+295, S = 18119 mp;
 • tronson 4, km 55+298 - 58+484, S = 21975 mp;
 • tronson 5, km 58+484 - 64+059, S = 36366 mp;
 • tronson 6, km 64+257 - 65+129, S = 5265 mp;
 • tronson 7, km 65+137 - 66+641, S = 12668 mp;
 • tronson 8, km 66+701 - 70+288, S = 38827 mp;
 • tronson 9, km 70+330 - 71+986, S = 23598 mp,
          având lungimea totală de 21,990 km și suprafața totală de 174759 mp, conform anexei - planuri de amplasament și delimitare - ce face parte integrantă din prezenta.
          Art.2. Se ia act de faptul că imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului – Județul Maramureș;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
 • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 212