Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 210 din 26.09.2019

256
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al județului pe anul 2019

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
          Luând în considerare:
  • Comunicarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități înregistrată la consiliul județean cu nr. 10695/17.09.2019;
  • Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5831/22.08.2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
          În temeiul prevederilor art. 173, alin.(3) lit. a) și b), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureș pe anul 2019 prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 143,01 mii lei, prin diminuarea cu suma de 152,00 mii lei a „Subvențiilor de la bugetul de stat privind finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, a „Sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanţări” cu suma de 1.344,72 mii lei și majorarea „Subvenţiilor de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2014-2020” cu suma de 1.353,71 mii lei.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de credite interne pe anul 2019 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 25.000,00 mii lei. Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului creditelor interne, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcției Tehnice şi Investiții.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 210
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.