Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 210 din 23.11.2020

123
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu Nr. 18544 /20.11.2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei de buget-finanțe și Comisiei pentru activități de tineret și sport;
          Potrivit art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art.173 alin.(3) lit.a) şi a art.182 alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureș pe anul 2020 prin majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 200,50 mii lei, ca urmare a majorării veniturilor proprii, după cum urmează:
  • se majorează cu suma de 200,50 mii lei reprezentând sume din impozite și taxe pe bunuri și servicii, venituri din proprietate și venituri din valorificarea unor bunuri;
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 150,00 mii lei. Desfăşurarea veniturilor și cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate, precum și virările de credite sunt redate în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcției de dezvoltare și implementare proiecte;
  • Direcției tehnice și investiții.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 210
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.