Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 21 din 19.02.2014

1568
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului (Bastionul Măcelarilor) cuprins în CF nr. 106487 Baia Mare, Nr. cad, 106487, situat în Baia Mare, Piaţa Izvoare, nr. 1

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Planul de amplasament şi delimitare precum şi avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină şi ale comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată şi Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului (Bastionul Măcelarilor) cuprins în CF nr. 106487 Baia Mare, Nr. cad, 106487, situat în Baia Mare, Piaţa Izvoare, nr. 1, întocmit de topograf autorizat Halasz Gheorghe în vederea repoziţionării limitei imobilului, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se deleagă dl. Marinescu Emil având funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Maramureş, în vederea semnării actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Muzeul judeţean de istorie şi arheologie;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Birou notarial public.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară din 19 februarie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 februarie 2014
Nr. 21