Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 209 din 26.09.2018

603
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați

           Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții, avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local ale art. l, pct. 3, lit. h) şi pct. 24 din Ordinul nr. 182/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Operatorilor de transport interesați.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, o „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 209