Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 208 din 10.11.2020

155
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREŞ SATU MARE”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 17632/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 5 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, care permit asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară să colaboreze cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării proiectelor de infrastructură;
 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
 • art. 89, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureş, la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREŞ SATU MARE”.
          Art.2. Se aprobă Actul constitutiv al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREŞ SATU MARE”, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Statutul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREŞ SATU MARE”, cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Se împuterniceşte domnul Ionel - Ovidiu Bogdan, Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, să semneze toate documentele care vizează constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREŞ SATU MARE”.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Consiliul Judeţean Satu Mare.

PREŞEDINTE
Ionel - Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 208
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.