Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 207 din 26.09.2018

657
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării pentru finanțare a proiectului „MaraStrategy” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul nr. 2134 din 18.09.2019 al Biroului de Relaţii Externe din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
          În temeiul prevederilor art. 91 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea spre finanțare a proiectului „MaraStrategy” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 - CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
          Art 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „MaraStrategy” cu suma de 79.990,49 lei, eșalonată pe o perioadă de 30 luni reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 3.999.524,61 lei, în situația în care finanțarea proiectului va fi acceptată de către Autoritatea de management a programului.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Biroului Relaţii Externe.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere ”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 207