Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 207 din 12.12.2008

437
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină, În temeiul prevederilor art. XVI, cartea II, titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin.(5), lit.a), pct.11, precum şi cele ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. începând cu data de 1 ianuarie 2009, se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; - Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş; - Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; - Trezoreriei Judeţului Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Compartimentului de pregătirea şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 12 decembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 12 decembrie 2008 Nr. 207