Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 204 din 29.08.2019

207
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Maramureș” a domnului Cezar Călin Chilat

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și administrație Publică;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Patrimoniu;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Luând în considerare Ordinul nr. 2724/13.08.2019 emis de Ministerul Finanțelor Publice;
          Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.85/23.04.2019 privind numirea domnului Cezar Călin Chilat ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Maramureș” pe o perioadă de 4 luni;
          În conformitate cu prevederile:
 • art. 5, alin. (2), lit. a) și ale art. 641, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 111/2016;
 • H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se ia act de Ordinul nr. 2724/13.08.2019 emis de Ministerul Finanțelor Publice și se prelungește cu o perioadă de 2 luni, mandatul de administrator provizoriu, a domnului Cezar Călin Chilat, în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Maramureș”.
          Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu – Compartiment Guvernanța Corporativă;
 • Biroului Resurse Umane;
 • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”;
 • Domnului Cezar Călin Chilat.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 204
Baia Mare, 29 august 2019
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 29 voturi „pentru” şi patru neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.