Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 204 din 27.09.2017

802
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, amendamentul formulat de preşedintele Comisiei pentru buget finanţe, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
          Având în vedere Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 precum şi Hotărârea Guvernului nr. 673/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2017 prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 6.332,81 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 5.340,00mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului; +3.602 mii lei reprezentând Subvenţii primite din fondul de intervenţie;
          - 7.318,00 mii lei reprezentând Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
          - 7.956,81mii lei reprezentând Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 2007-2013;
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
          - secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 9.121,61 mii lei;
          - secţiunea de dezvoltare se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 15.454,42 mii lei.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 1.224,20, mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • AdministraţIei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 204