Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 203 din 27.09.2017

775
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere corp clădire psihiatrie bărbaţi” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Adresa nr. 3545/2017 a Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului;
          Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul pentru obiectivul „Extindere corp clădire Psihiatrie bărbaţi” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 72, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoare totala a investiţiei: 240,000.00 lei cu TVA, respectiv - 52,230.69 euro: din care C+M 219,156.35 lei cu TVA, respectiv 47,694.53 euro, curs BNR din 25.09.2017 de 4,5950 lei/euro.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administraţiei Publice;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, o abţinere şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 203