Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 203 din 26.09.2018

657
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 precum şi Hotărârea Guvernului nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În baze prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Maramureş pe anul 2018 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 14.687,30 mii lei ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 1.952,00 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit;
          + 807,00 mii lei reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
          + 4.561,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;     
          + 7.137,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
          + 30,55 mii lei reprezentând „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;
          + 199,75 mii lei reprezentând „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020”- Fondul Social European (FSE);
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
  • secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 12.621,63 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 2.065,67 mii lei.
          Art.2. Se aprobă diminuarea cu suma de 322,00 mii lei a nivelului cheltuielilor privind drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă majorarea cu 330,00 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran

Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 203