Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 203 din 22.12.2014

1934
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil înscris în C.F. nr. 106066, Nr. cadastral 106066 - Baia Mare, str. Independenţei nr. 4B

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economiceşi patrimoniu, adresa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici nr. 8716/2014, H.C.J. Nr. 72/2014, documentaţia cadastrală şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi a ordinului Directorului General al ANCPI Nr.700/2014;
          În temeiul art. 91 alin. (1) litera f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire a unui imobil aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş (teren în suprafaţă de 7895 mp, C.F.106066, Nr. cadastral 106066), situat în municipiul Baia Mare, str. Independenţei, Nr. 4B,în două loturi (Lotul 1 - în suprafaţă de 20 mp, număr cadastral atribuit 116961 şi, respectiv, Lotul 2 - în suprafaţă 7875 mp., număr cadastral atribuit 116962), documentaţie întocmită de ing. geodez autorizat Avram Gheorghe, anexă la prezenta.
          Art.2. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” a suprafeței de teren de 20 mp. (Lot 1-număr cadastral atribuit 116961) aflat în domeniul public al județului Maramureș.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr. 1832/354/2003 încheiat între Consiliul judeţean Maramureşşi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”.
          Art.3. (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 99 ani, asupra suprafeței de teren de 20 mp. (Lot 1- număr cadastral atribuit 116961, aflat în domeniul public al județului Maramureş), în favoarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici pentru amplasarea unui monument.
          (2) Dreptul de superficie asupra terenului se constituie în baza H.C.J. nr. 72/2014şi a documentaţiei cadastrale anexate.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”;
  • Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş - Biroului notarial public.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 203