Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 202 din 28.11.2008

401
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării funcţiei de inspector specialitate I în inspector specialitate IA Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă Urbană şi Rurală UrbaNET şi avizul favorabil al comsiei pentru activităţi economico-financiare, În temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă transformarea funcţiei de inspector specialitate I, un post, în funcţia de inspector specialitate IA. Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Serviciului Public Urbanet; - Compartimentului resurse umane; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 202