Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 202 din 26.09.2018

610
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al Județului Maramureș” domnului academician Ion Pop

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureş, Raportul Directiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 24/2014 de aprobarea a Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de acordare a titlului de „Cetătean de onoare al Județului Maramureş”;
          Văzând prevederile O. G. nr. 53/2002 privind statutul cadrul al unității administrativ-teritoriale;
          În baza prevederilor pct.2 din Capitolul XIV al Statutul judeţului Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş n r. 3/2004;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă titlul de „Cetătean de onoare al Județului Maramureş” domnului academician Ion Pop.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – Județul Maramureș;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice şi Promovarea Județului;
  • Domnului academician Ion Pop.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 202