Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 202 din 10.11.2020

141
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Structurii organizatorice cu paturi la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Serviciului administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 17098/03.11.2020;
 • Adresa Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare nr. 4864/05.10.2020 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 15268/05.10.2020; 
 • Notificarea Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş nr. 16272/27.10.2020 înregistrată la instituţia noastră cu nr. 17058/02.11.2020;
 • Autorizaţia sanitară temporară de funcţionare a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare nr. 4123/2020;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 50/2019 privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru sănătate precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu dispoziţiile:
 • punctului 6 din Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea O.U.G nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, SARS–CoV 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
 • Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 623/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID -19 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2;
 • art. 15, lit. d) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), art. 182 alin. (1) şi ale art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabileşte Structura organizatorica cu paturi, actualizată, ca urmare a înfiinţării Compartimentului de Anestezie şi Terapie Intensivă şi a reorganizării structurii la Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare, cu menţinerea numărului total de paturi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Structura menţionată la art.1 din prezenta hotărâre este valabilă, pe durata stării de alertă.
          Art.3. Prezenta hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 202
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.