Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 200 din 10.11.2020

136
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 17484/06.11.2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Potrivit art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin.(3), lit. a), art. 182, alin.(1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, precum şi între capitolele bugetului local al judeţului, pe anul 2020 conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2020 prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 2.389,70 mii lei. Desfăşurarea veniturilor şi cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate, precum şi virările de credite sunt redate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţia Tehnică şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Bogdan Ionel Ovidiu
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 200
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.