Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 194 din 29.08.2019

287
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 87/06.05.2019 pentru aprobarea planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5) lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aproba modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judetului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Directiei Economice şi Patrimoniu;
 • Directiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Directiei Tehnice şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Nr. 194
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.