Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 194 din 29.08.2018

683
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Nota de fundamentare, Raportul Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de:
  • avizul consultativ nr. 371/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
  • avizul consultativ al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureş nr.1 din 24.07.2018;
  • avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureş nr. 41797/2018;
  • H.G. nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2018. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 29 august 2018
Nr. 194