Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 193 din 14.10.2020

134
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice nr. 15338/2020;
  • Adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş cu nr. 14014/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 14482/2020;
  • Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gh. Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş cu nr. 2766502/2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 15022/2020;
  • Avizele de specialitate ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 4 şi 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea componenţei nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureş cu reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş şi reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gh. Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş.
          (2) Se validează domnul Todoran Ionel, Comisar şef de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş.
          (3) Se validează domnul colonel Sîrb Ioan Ioniţă, Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gh. Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Serviciul Relaţii Publice;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş;
  • Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gh. Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 193
Baia Mare, 14 octombrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 24 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 14 octombrie 2020. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.