Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 192 din 14.10.2020

118
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 15536/07.10.2020;
 • Avizele de specialitate ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de:
 • Adresele Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş nr. 37265/17.09.2020 şi nr. 39847/30.09.2020;
 • Adresa Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie nr. 4712/28.09.2020;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art.182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Maramureş, pe anul 2020 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor bugetului local cu suma de 287,52 mii lei, ca urmare a modificării surselor de finanţare, după cum urmează:
 • se majorează cu suma de 200,00 mii lei reprezentând „Subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”;
 • se majorează cu suma de 10,00 mii lei reprezentând „Donaţii şi sponsorizări”;
 • se majorează cu suma de 10,28 mii lei reprezentând „Subvenții de la bugetul de stat, către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;
 • se majorează cu suma de 67,24 mii lei reprezentând „Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 2014 – 2020”.
          (2) Se aprobă virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului judeţului, pe anul 2020 conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor, cu suma de 1.729,86 mii lei. Desfăşurarea veniturilor şi cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate, precum şi virările de credite sunt redate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcția de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcția Tehnică şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 192
Baia Mare, 14 octombrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 14 octombrie 2020. Au fost prezenţi 24 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.