Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 191 din 29.08.2018

547
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, art. l, pct. 3, lit. h) şi pct. 24 din Ordinul nr. 182/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Operatorilor de transport autorizați.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2018. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 29 august 2018
Nr. 191