Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 189 din 18.09.2020

127
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat între Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) şi Județul Maramureş în vederea finanţării nerambursabile şi asigurarea cofinanţării documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr.14310/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 14379/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 aprobat prin O.U.G. nr. 88/2020;
          În baza prevederilor:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/2020 privind aprobarea traseelor de drumuri din Judeţul Maramureş stabilite ca proiecte strategice de importanţă majoră ce urmează a fi depuse spre finanţare în următoarea perioadă de programare 2021-2027;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) şi Judeţul Maramureş în vederea finanţării nerambursabile şi asigurarea cofinanţării documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020.
          Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Maramureş la cheltuielile cuprinzând valoarea totală estimată a documentaţiei tehnice, cu suma de 1.888.832,76 lei inclusiv T.V.A. care depăşesc valoarea solicitată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 pentru proiectele de infrastructură rutieră de interes judeţean.
          Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş pentru semnarea Acordului de parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) şi a documentelor specifice potrivit Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 aprobat prin Ordinul Ministrului pentru Fonduri Europene nr. 804/2018.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcția Tehnică şi Investiții;
 • Direcţia Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 189
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.