Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 188 din 29.08.2019

140
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea nr.155/ 2019 privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ-teritoriale

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 155/25 iulie 2019 privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaţionale de către unitățile administrativ teritoriale, Comunei Ariniș i s-a alocat suma de 15.000 lei pentru organizarea programului cultural „Tămășești – 595 de ani”, care se va desfășura în data de 25 august 2019;
          Ținând cont de adresa Comunei Ariniș nr. 1125/ 14.08.2019, prin care suntem informați cu privire la modificarea datei pentru organizarea programului cultural „Tămășești – 595 de ani”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 155/ 2019, coloana 4, rândul 9 cu mențiunea că evenimentul cultural „Tămășești – 595 de ani” se va desfășura în data de 22 septembrie 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Comunei Ariniș.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 188
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.