Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 188 din 18.09.2020

233
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind promovarea în parteneriat a proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”, propus spre finanţare prin POIM 2014-2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş,
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 14364/2020;
 • Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 • art. 199, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 35, art. 44 şi ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. e), alin. (7), lit. a), ale art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat pentru implementarea în comun a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare” între Judeţul Maramureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute şi/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”, vor fi asigurate din bugetul propriu al judeţului sau al spitalului, după caz.
          Art.4. Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, vor fi asigurate din bugetul propriu al județului sau al spitalului, după caz.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; - Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 188
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.