Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 187 din 28.11.2008

409
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent public de pază la Serviciul Judeţean de Pază Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Nota de fundamentare nr.853/2008 a Serviciului Judeţean de Pază Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) punctul 7 şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent public de pază de la 1.368 lei la 1.458 lei, începând cu data de 1.10.2008, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent public de pază de la 1.458 lei la 1.653 lei, începând cu data de 01.01.2009, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Serviciului Judeţean de Pază Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr.187