Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 187 din 18.09.2020

111
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 35/2020 privind participarea Judeţului Maramureş la implementarea Planului de acţiune privind dezvoltarea lanţurilor de producători din industria alimentară

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Internaționale din cadrul Serviciului Relaţii Publice nr.14154/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 14364/2020;
 • Solicitarea Asociaţiei „Bun de Maramureş” nr. 48/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 14.150/2020;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 272/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea fazei a II-a a proiectului „FoodChains 4 Europe – Lanţuri alimentare pentru Europa”;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Maramureş nr. 35/2020 privind participarea Judeţului Maramureş la implementarea Planului de acţiune privind dezvoltarea lanţurilor de producători din industria alimentară, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Biroul Relaţii Internaţionale din cadrul Serviciului Relaţii Publice;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 187
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.