Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 186 din 29.08.2019

158
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.62/2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Pe baza prevederilor bugetului judeţului Maramureş, pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 59/ 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art. 1, lit. c) din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/2019 se modifică în sensul că se majorează cu 215 mii lei, suma destinată finanţării programelor şi acţiunilor cultural – educaţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 186
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.