Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 186 din 18.09.2020

108
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aderarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Internaţionale din cadrul Serviciului Relaţii Publice nr. 11491/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 14053/2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 89, alin. (7) şi alin. (10), art. 173, alin. (1), lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 182, alin. (1) precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă aderarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramures, la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere.
          Art.2. Se însuşeşte Statutul Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR) prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă contribuţia anuală a Judeţului Maramureş în calitate de membru al Asociaţiei Europene a Regiunilor Transfrontaliere, în cuantum de 1.800 euro/an echivalent în lei la data efectuării plății, reprezentând cotizaţie pentru membrii NUTS 3.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
  • Direcţia Juridică şi Administrație Publică;  Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Biroul Relaţii Internaționale din cadrul Serviciului Relaţii Publice
  • Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 186
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.