Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 185 din 18.09.2020

104
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei mandatului pentru managerul interimar al Revistei de Cultură „ Nord Literar”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 13.844/10.09.2020;
 • Adresa Revistei de Cultură „Nord Literar”, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 13.517/04.09.2020;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.65/24.03.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Revista de Cultură „Nord Literar”;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 4, alin. (5) şi art. 27, alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 16 august 2020;
 • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constată prelungirea de drept a mandatului managerului interimar la Revista de cultură „Nord Literar”, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
          Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş pentru semnarea Actului Adiţional la Contractul de mandat al managerului interimar la Revista de cultură „Nord Literar”, în condiţiile art.1.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Revista de Cultură „Nord Literar”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran 
Nr. 185 
Baia Mare, 18 septembrie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.