Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 184 din 18.12.2007

438
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA
privind aprobarea realizării unui parteneriat pentru promovarea proiectului „EUROBIRD” care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul programului INTERREG IV C

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Referatul Direcţia de Dezvoltare Regională precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Consiliului judeţean Maramureş alături de regiunile Bremen, Blackpool, Murcia, Sörmland, Aosta, Marche, Wielkopolska, Sassari, Cornwall, Barmin, Wroclaw, SERA, Wales, Kaunas pentru promovarea proiectului „EUROBIRD – EFFECTIVELY UNLOCKING REGIONAL POTENTIALS: OPERATIONS AND BEST PRACTICES IN REGIONAL AIRPORT DEVELOPMENT” (Deblocarea efectivă a potenţialului regiunilor: operaţii şi cazuri de succes în dezvoltarea aeroporturilor regionale), care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul Programului INTERREG IV C.
          Art.2. Se aprobă co-finanţarea proiectului EUROBIRD – EFFECTIVELY UNLOCKING REGIONAL POTENTIALS: OPERATIONS AND BEST PRACTICES IN REGIONAL AIRPORT DEVELOPMENT” (Deblocarea efectivă a potenţialului regiunilor: operaţii şi cazuri de succes în dezvoltarea aeroporturilor regionale), cu echivalentul în RON a sumei de 22.500 Euro, reprezentând 15% din valoarea bugetului total care revine judeţului nostru în cadrul proiectului – în situaţiei în care finanţarea proiectului va fi acceptată de către Comisia Europeană.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Aeroportul Baia Mare;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei de dezvoltare regională – Biroului relaţii internaţionale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 184