Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 184 din 14.11.2008

350
JUDE?UL MARAMURE? CONSILIUL JUDE?EAN R O M Â N I A HOT?RÂRE privind aprobarea declar?rii recursului împotriva Sentin?ei civile nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure?, sec?ia comercial?, de contencios administrativ ?i fiscal Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre?edintelui Consiliului Jude?ean Maramure?, Emil Marinescu, în temeiul prevederilor art.91, alin 3) ?i 97) din Legea nr.215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Consiliul Jude?ean Maramure? adopt? prezenta H O T ? R Â R E Art.1. Se aprob? declararea recursului împotriva Sentin?ei civile nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure?, sec?ia comercial?, de contencios administrativ ?i fiscal. Art.2. Se mandateaz? Vicepre?edin?ii Consiliului Jude?ean Maramure? pentru îndeplinirea formalit??ilor la declararea recursului men?ionat la art.1 al prezentei hot?râri. Art.3. (1) Se aprob? angajarea asisten?ei juridice prin avocat. (2) Cheltuielile de reprezentare prin avocat se suport? de c?tre Consiliul Jude?ean Maramure?, din bugetul propriu al acestuia. Art.4. Prezenta hot?râre se public? în Monitorul oficial al Jude?ului Maramure???i se comunic? integral sau în extras: - Institu?iei prefectului jude?ului Maramure?; - Direc?iei juridice ?i administra?ie public?; - Direc?iei economice; - Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Maramure?. ?edin?? condus? în lipsa pre?edintelui de vicepre?edintele desemnat de consilierii jude?eni prezen?i ?i semnat? de acesta. VICEPRE?EDINTE, Emil Marinescu Contrasemneaz?, SECRETAR AL JUDE?ULUI, Dumitru Dumu?a Prezenta hot?râre a fost adoptat? în ?edin?a extraordinar? din data de 14 noiembrie 2008, cu unanimitate de voturi, la ?edin?? fiind prezen?i 21 consilieri jude?eni. Baia Mare, 14 noiembrie 2008 Nr.184