Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 183 din 18.09.2020

97
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Serviciului de Asistenţă şi Suport (SAS) - Tranziţie spre Servicii Sociale, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr.14020/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 14217/2020;
 • Nota de Fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş nr. 36252/10.09.2020;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 127/11.06.2019 prin care se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între D.G.A.S.P.C. Maramureş, în calitate de Partener şi Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – în calitate de lider de parteneriat în proiectul „Tranziţia spre servicii sociale în comunitate”- POCU 2014-2020 - Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, apel proiecte 127949;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • art. 9, art. 11 şi art. 12 din Anexa 1 - REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate, aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, precum şi a Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 7, aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale nr. 82/2019, referitoare la structura personalului care asigură acordarea serviciilor/desfăşurarea activităţilor specifice;
 • Anexei nr. 4 la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA 4: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
 • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 268/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
 • O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;
 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. a), (2) lit. b), alin. (5) lit. b), art. 182, alin. (1) şi (2), precum şi ale 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă înfiinţarea ,,Serviciului de Asistenţă şi Suport (SAS) - Tranziţie spre Servicii Sociale, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş” cu sediul în Municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, nr. 41, Județul Maramureş, în vederea implementării proiectului ,,Tranziţia spre servicii sociale în comunitate”.
          Art.2. Se aprobă înființarea a 4 posturi în afară organigramei D.G.A.S.P.C. Maramureş necesare în vederea implementării proiectului menţionat la art.1, conform Statului de Funcţii, cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al ,,Serviciului de Asistenţă şi Suport (SAS) - Tranziţie spre Servicii Sociale, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 183
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.