Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 182 din 18.09.2020

105
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 166/2020 privind modificarea Statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 13860/10.09.2020;
 • Adresa nr. 917/17.08.2020 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 12541/18.08.2020;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 166/31.08.2020 privind modificarea Statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. (1) Art. 1 alin. (1), lit. b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 166/2020 privind modificarea Statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş, se modifică şi va avea următorul conţinut:
          „b) transformarea unui post contractual de conducere vacant: transformarea funcției de şef secţie în director adjunct unitate de învăţământ în cadrul Secţiei Şcoala Populară de Artă, poziţia 21 din Statul de funcţii.”
          (2) Poziția 21 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 166/2020 se modifică şi va avea următorul conţinut:

21 Director adjunct unitate de învăţământ S II - - - 1 vacant

          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția Economică și Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 182
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.