Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 181 din 18.12.2007

422
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind stabilirea drepturilor şi dotărilor cu echipament şi cazarmament pentru dotarea iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copii ocrotiţi în servicii publice ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionişti precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

          În baza Expunerii de motive a Preşedintelui al Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti, precum şi H.G. nr. 1128/ 2007 prin care s-au modificat limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor de cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copii ocrotiţi în servicii publice ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionişti precum şi pentru mamele protejate în centre maternale,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), alin. (5) literele a) pct. 2 şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă baremele de dotare cu echipament şi cazarmament precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotarea iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii ocrotiţi în servicii publice specializate ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionisţi precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, pe anul 2008, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotarare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul ofical al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului,
  • Direcţiei economice,
  • Direcţiei juridice şi administratie publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 181