Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 181 din 18.09.2020

111
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Compartimentul administraţie publică - Biroul resurse umane nr.14070/2020;
 • Adresa Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/61624/VSC/1971/2019 prin care se acordă Aviz cu privire la modificarea structurii organizatorice al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 • Adresa nr. 24787/2020 a Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 24787/2020;
 • Nota de fundamentare nr. 24783/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 14104/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de:
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş nr. 10/2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • Hotărârea Comitetului Director privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
          În conformitate cu prevederile:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 15, lit. b) şi c) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 • Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal, pentru asistenţă medicală spitalicească;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază
 • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, modificate, cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 181
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 5 „abţineri” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.