Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 180 din 18.09.2020

100
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Compartimentul administraţie publică - Biroul resurse umane nr. 13926/2020;
 • Adresele nr. 474/16.06.2020 şi nr. 525/07.07.2020 ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, înregistrate la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 8853/18.06.2020 şi nr. 9879/07.07.2020;
 • Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3323433/18.08.2020, înregistrat la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 12851/24.08.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          În baza prevederilor:
 • O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale aprobată prin H.G. nr. 2104/2004;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, actualizate, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie publică;
 • Serviciul Administraţie Publică;
 • Direcția Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş.

PREȘEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 180
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 5 „abţineri” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.